HAND TO HAND

HAND TO HAND

Ursynów i Wilanów
Mokotów i Śródmieście

Szkoła Tańca "HAND to HAND" i Klub Spor­towy "HAND to HAND 1" to zespół ist­nie­jący na Mokotowie i Ursynowie od 1988 roku, znany z wielu kon­cer­tów z gwiaz­dami pol­skiej estrady, z licz­nych tele­dy­sków i udziału w pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych. Zdo­bywcy róż­no­rod­nych nagród festi­wa­lo­wych, a także wie­lo­krotni mistrzo­wie i wicemistrzo­wie Pol­ski w Disco Dance Fre­estyle, Hip Hop, Show Dance, Mambo i Rock and Roll.

Repre­zen­tanci kraju na impre­zach mię­dzy­na­ro­do­wych takich jak Mistrzo­stwa Świata i Europy czy festi­wa­lach dzie­cięco-mło­dzie­żo­wych.

CHARAKTERYZUJEMY SIĘ połą­cze­niem tańca nowo­cze­snego z ele­men­tami gim­na­styczno – akro­ba­tycz­nymi, dużą dyna­miką, doświad­cze­niem i nie­za­wod­no­ścią! Oferujemy zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

HAND to HAND to Taniec, Zabawa, Fitness, PrzygodaBawcie się tańcem, dbajcie o swoją kondycję i uczcie się pod okiem fachowców

Wróć do listy partnerów