Regulamin KIDOS.PL

Niniejszy Regulamin KIDOS.PL („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu kidos.pl („Serwis”) i usług świadczonych przez Kidos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smyczkowej 17/22, 02-678 Warszawa – wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708752, NIP: 5213805919, REGON: 368967843 – za pośrednictwem tego Serwisu, w szczególności usług rezerwacji i zakupu zajęć dla dzieci i młodzieży za pośrednictwem Serwisu („Usługi”).

Serwis i spółka Kidos sp. z o.o. będą łącznie nazywane Kidos.

Serwis jest platformą internetową, poprzez którą organizatorzy zajęć dla dzieci i młodzieży, mogą oferować swoje zajęcia i przez którą osoby odwiedzające Serwis mogą wyszukiwać, porównywać oraz dokonywać rezerwacji, zakupu, w tym opłacenia takich zajęć. Dokonując rezerwacji lub zakupu uczestnictwa w zajęciach za pośrednictwem Serwisu zawierają Państwo bezpośrednio umowę z organizatorem takich zajęć. Od momentu, w którym dokonają Państwo rezerwacji lub zakupu zajęć, Kidos działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Państwem i organizatorem zajęć.

Kidos będzie przekazywał niezbędne informacje dotyczące Państwa rezerwacji lub zakupu uczestnictwa w zajęciach organizatorowi zajęć. Otrzymają Państwo od Kidos potwierdzenie w formie e-maila o dokonaniu rezerwacji lub zakupu uczestnictwa w zajęciach – informacja taka będzie wysłana w imieniu organizatora zajęć.

Kidos samodzielnie nie organizuje zajęć dla dzieci i młodzieży. Kidos prezentuje informacje o zajęciach, które otrzymał od ich organizatorów. Organizatorzy samodzielnie mogą zmieniać i uaktualniać informacje o swoich zajęciach, w tym informacje o dostępności zajęć i warunków uczestnictwa w zajęciach. Kidos nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i dokładność informacji umieszczanych w Serwisie przez organizatorów zajęć oraz za przebieg tych zajęć.

Usługi i Serwis przeznaczone są do korzystania osobistego, niekomercyjnego i dlatego nie zezwalamy na odsprzedawanie treści i zawartości Serwisu oraz jego poszczególnych stron, w tym do umieszczania na Państwa stronach linków głębokich i podobnych rozwiązań do stron naszego Serwisu. Nasi klienci – organizatorzy zajęć – mogą umieszczać na swoich stronach przekierowania do naszego Serwisu oraz informować o współpracy z naszym Serwisem.

Korzystanie z Usług wymaga:

a) posiadania przez Państwa urządzenia z dostępem do internetu z prawidłowo działającym i skonfigurowanym łączem internetowym;

b) korzystania na powyższym urządzeniu z jednej z następujących przeglądarek internetowych, w najnowszej wersji: Firefox, Opera, Chrome, Edge.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Usług powinni Państwo zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zapoznali się Państwo z Regulaminem, nie rozumieją go Państwo lub nie zgadza się z jego treścią nie powinni Państwo korzystać z Serwisu ani Usług.

Regulamin udostępniany jest Państwu w trakcie rejestracji w Serwisie oraz na stronie Serwisu (z możliwością jego zapisania).

1. Rejestracja i rozpoczęcie świadczenia Usług

Aktualny i szczegółowy wykaz Usług i pakietów korzystania z Usług dostępny jest w Serwisie.

Żeby korzystać z Usług muszą się Państwo zarejestrować w Serwisie. Powinni Państwo postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie Serwisu oraz podać dane wskazane jako obowiązkowe. Podane dane muszą być zgodne z prawdą, dokładne i aktualne.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Dokonując rejestracji wybierają Państwo pakiet korzystania z Usług, z którego zamierzają Państwo korzystać oraz akceptują Państwo Regulamin.

Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo dostęp do panelu administracyjnego. Za jego pośrednictwem można samodzielnie wybierać Usługi.

W przypadku Usług świadczonych odpłatnie – Kidos rozpocznie ich świadczenie po zapłacie przez Państwa wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie

Niektóre Usługi świadczone są odpłatnie – za wynagrodzeniem, którego wysokość zależy od pakietu korzystania z Usług wybranego przez Państwa.

Wynagrodzenie jest płatne z góry. Wynagrodzenie wpłacone przez Państwa zamieniane jest na punkty zgodnie z wybranym pakietem. Otrzymane punkty służą do zakupu i rezerwacji zajęć w ramach Serwisu zgodnie z informacjami o zajęciach umieszczonymi w Serwisie.

Mogą Państwo dokonać dodatkowych płatności („doładować konto”) w każdym momencie, za co otrzymają Państwo kolejne punktu w ramach Serwisu, zgodnie z wybranym pakietem.

Otrzymane punkty powinni Państwo wykorzystać w terminie dwóch miesięcy od ostatniego doładowania konta. Po tym okresie punkty wygasają.

Przed upływem tego dwumiesięcznego okresu otrzymają Państwo przypomnienie o konieczności wykorzystania punktów lub dokonaniu kolejnego doładowania konta, co przedłuży ważność wszystkich punktów.

Mogą Państwo zmieniać pakiety korzystania z Usług. Nowy pakiet Usług zostanie uruchomiony od dnia płatności za niego.

Informacja o dostępnych metodach płatności zamieszczona jest w Serwisie.

Faktury będą Państwu przesyłane na Państwa życzenie, po wykorzystaniu punktów w ramach Serwisu. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej.

3. Rezerwacja zajęć

Mogą Państwo za pośrednictwem Serwisu rezerwować uczestnictwo i dokonywać zakupu uczestnictwa w zajęciach dla dzieci i młodzieży, które są dostępne w Serwisie.

Rezerwacja następuje poprzez wybór danych zajęć i zapłatę za zajęcia. Zapłata następuje punktami posiadanymi przez Państwa, które otrzymali Państwo płacąc wynagrodzenie na rzecz Kidos (zgodnie z punktem 2 niniejszego regulaminu i zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym w Serwisie).

Po rezerwacji lub zakupie uczestnictwa w zajęciach liczba punktów posiadanych przez Państwa w ramach Serwisu ulega zmniejszeniu o liczbę punktów „wydanych” na rezerwację lub zakup zajęć.

Płatność za rezerwację lub zakup uczestnictwa w zajęciach dokonane poprzez Serwis mogą odbyć się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.

Po dokonaniu rezerwacji otrzymują Państwo wiadomość e-mail z numerem rezerwacji. Przy wejściu na zajęcia muszą Państwo okazać organizatorowi zajęć numer rezerwacji. Nie mogą Państwo odsprzedawać i udostępniać rezerwacji (numeru rezerwacji innym osobom).

4. Odwołanie rezerwacji. Odwołanie zajęć

Mają Państwo możliwość anulowania dokonanej rezerwacji lub zakupu uczestnictwa w zajęciach do dwóch godzin przed zajęciami, w przypadku zajęć jednorazowych i karnetów (w przypadku karnetów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach karnetu), i na 7 dni przed w przypadku półkolonii.

W przypadku anulowania rezerwacji w podanych powyżej terminach, otrzymują Państwo zwrot wszystkich punktów wykorzystanych na odwołane zajęcia na swoje konto w ramach Serwisu.

W przypadku zakupu karnetu na zajęcia obejmującego większą liczbę zajęć, nie mogą Państwo zrezygnować (anulować) zakupionego karnetu w trakcie korzystania z niego (np. karnet obejmuje uczestnictwo w 4 kolejnych zajęciach – nie można anulować karnetu po uczestnictwie w 2 zajęciach).

Opisane powyżej zasady dotyczące anulowania zajęć dotyczą również zmiany rezerwacji.

W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora, otrzymają Państwo zwrot wszystkich punktów wykorzystanych na odwołane zajęcia na swoje konto w ramach Serwisu.

5. Korespondencja

Dokonując rezerwacji lub zakupu uczestnictwa w zajęciach wyrażają Państwo zgodę na wysłanie do Państwa wiadomości e-mail przypominającej o dokonaniu rezerwacji oraz o terminie i innych szczegółach zajęć, jak również na przesyłanie innych wiadomości dotyczących takiej rezerwacji (zarówno przed, jak i po terminie zajęć).

6. Konserwacja i awarie

Kidos będzie dokonywał konserwacji i aktualizacji w sposób najmniej uciążliwy dla jakości i ciągłości świadczenia Usług.

Mogą Państwo zgłaszać wszelkie awarie dotyczące Usług na adres e-mail: kontakt@kidos.pl. Zgłoszenie awarii powinno zawierać możliwie precyzyjny opis awarii. Kidos będzie usuwał awarie, za które odpowiada w możliwie najszybszym terminie.

7. Dane

Kidos szanuje Państwa prywatność. Szczegóły ochrony prywatności zawarte są w Polityce prywatności.

8. Zagrożenia

Kidos informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci internet i obarczone jest ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci internet przez każdego jej użytkownika, w szczególności związane ze złośliwym oprogramowaniem, tj. wirusami, końmi trojańskimi, robakami. W celu zminimalizowania takiego zagrożenia powinni Państwo korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić loginy i hasła dostępu do Serwisu.

9. Postanowienia dotyczące konsumentów

Klientowi, który jest konsumentem, przysługują szczególne uprawnienia, tj.:

a) przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Kidos w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone pisemnie i wysłane na adres Kidos. W wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia ulegają zwrotowi w terminie 14 dni. Prawo do odstąpienia nie będzie przysługiwało, jeżeli przed upływem 14 dni zaczną Państwo korzystać z Serwisu dokonując rezerwacji lub zakupu uczestnictwa w zajęciach za pośrednictwem Serwisu;

b) rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kidos a klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z wykonywaniem umowy, klient będący konsumentem może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do najbliższego Rzecznika Konsumentów. Lista Rzeczników konsumentów wraz z danymi teleadresowymi najbliższego rzecznika jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

10. Reklamacje

Mogą Państwo składać reklamacje dotyczące działania Serwisu i Usług. Swoje reklamacje mogą Państwo kierować na adres Kidos lub na adres e-mail: kontakt@kidos.pl. Reklamacje powinny identyfikować Państwa oraz opisywać reklamowane zdarzenia.

Kidos ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie do 14 dni. Zostaną Państwo poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową, a jeżeli złożyli Państwo reklamację pisemnie, zarówno drogą mailową oraz pisemnie.