REGULAMIN SERWISU KIDOS.PL

§1. Definicje

Kidos -Kidos System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Fryderyka Chopina 41/2 (20-023 Lublin), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000829299; NIP: 7123399575, REGON: 385590492.

Klient –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamierza korzystać lub korzysta z Serwisu w celu uzyskania dostępu do oferowanych za pośrednictwem Serwisu zajęć prowadzonych przez Organizatorów (co do zasady Klientem będzie rodzic lub opiekun dziecka).

Konto -przestrzeń w Serwisie, gdzie przechowywane są dane Organizatora lub Klienta, podane przez nich przy Rejestracji oraz przy dalszym korzystaniu z Serwisu, jak również dane dotyczące historii zamówień, komentarzy i ocen, wymiany wiadomości, które są widoczne jedynie dla Organizatora lub Klienta (dysponenta Konta).

Organizator –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zamierza korzystać lub korzysta z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w celu oferowania za pośrednictwem Serwisu swoich zajęć.

Regulamin –niniejszy regulamin.

Serwis -serwis pod domeną: www.kidos.pl; platforma internetowa, poprzez którą Organizatorzy, mogą oferować swoje zajęcia i przez którą Klienci mogą wyszukiwać, porównywać oraz dokonywać rezerwacji, zakupu, a także opłacać takie zajęcia.

Usługi –usługi świadczone drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie, przez Kidos na rzecz Organizatorów i Klientów, polegające na zapewnieniu dostępu do Serwisu.

§2 Zakres Usług – postanowienia ogólne

1. Kidos świadczy usługę dostępu do Serwisu, który jest platformą internetową, poprzez którą Organizatorzy, mogą oferować swoje zajęcia i przez którą Klienci mogą wyszukiwać, porównywać oraz dokonywać rezerwacji, zakupu, a także opłacać takie zajęcia.

2. Oferowane za pośrednictwem Serwisu zajęcia mogą mieć charakter naukowy, rozrywkowy, sportowy, wypoczynkowy, edukacyjny lub kulturalny. Co do zasady przeznaczone są one dla dzieci i młodzieży.

3. Kidos samodzielnie nie organizuje zajęć.

4. Dokonując za pośrednictwem Serwisu zakupu wejścia na zajęcia Klienci zawierają umowę bezpośrednio z Organizatorami wybranych zajęć. Kidos działa wyłącznie w charakterze pośrednika.

§3 Wymagania sprzętowe

Korzystanie z Usług wymaga:

a) posiadania urządzenia z dostępem do Internetu z prawidłowo działającym i skonfigurowanym łączem internetowym;

b) korzystania na powyższym urządzeniu z jednej z następujących przeglądarek internetowych, w najnowszej wersji: Firefox, Safari, Chrome, Edge.

§4 Rozpoczęcie świadczenia Usług

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Klienta jest zarejestrowanie się przez niego w Serwisie. Prawidłowe zakończenie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta i Kidos umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną.

2. Warunkami rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Organizatora są łącznie:

2.1. Zawarcie przez Organizatora z Kidos umowy na świadczenie Usług, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zawarcie umowy następuje w drodze wymienienia się przez Organizatora oraz Kidos skanami jednostronnie podpisanych egzemplarzy umowy, oraz

2.2. Prawidłowe zarejestrowanie się przez Organizatora w Serwisie.

3. Procedura rejestracji jest opisana na stronie Serwisu. Przy rejestracji wymagane jest podanie danych wskazanych, jako obowiązkowe. Dane muszą być zgodne z prawdą, dokładne i aktualne.

4. Po zakończeniu rejestracji Organizatora / Klient uzyskuje dostęp do swojego Konta.

§5 Informacje o zajęciach i Organizatorach

1. Organizatorzy mogą publikować w Serwisie informacje o sobie oraz o oferowanych zajęciach.

2. Informacje o zajęciach względem Klientów traktowane będą, jako „oferty” w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że w przypadku dokonania wyboru danych zajęć przez Klienta, Organizator powinien być gotowy do ich przeprowadzenia na warunkach określonych w opublikowanej informacji. W związku z niniejszym, informacje powinny być stale aktualizowane przez Organizatorów. Odwołanie zajęć przez Organizatora jest możliwe, o ile nastąpi to nie później niż na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć (lub ich pierwszym dniem w przypadku półkolonii lub zajęć cyklicznych); odwołanie zajęć w terminie krótszym niż wskazany jest możliwe wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (zdarzenie losowe takie jak wypadek lub choroba prowadzącego zajęcia, etc.). W przypadku odwołania zajęć, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony, dokonany również zostanie na jego rzecz zwrot całości dokonanej płatności.

3. Podmiotem odpowiedzialnym za rzetelność i dokładność informacji o sobie i zajęciach, jak też ich aktualność i zgodność z prawem oraz dobrymi obyczajami – jest Organizator. Kidos nie ponosi w tym aspekcie odpowiedzialności, jest przy tym uprawniony do stosownej interwencji (w tym usunięcia danej informacji) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w nadmienionym zakresie.

4. W przypadku, gdy oferowanie lub przeprowadzenie jakichkolwiek zajęć wymagałoby od Organizatora uzyskania jakichkolwiek zezwoleń, licencji lub innych upoważnień przyznanych przez instytucje państwowe, bądź też prowadzenia określonej działalności gospodarczej – Organizator oferując takie zajęcia zapewnia, że spełnia wszystkie stosowne wymagania. Kidos nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek nieprawidłowość w działaniach Organizatora na tym polu.

5. Organizator gwarantuje, że posiada odpowiednie zasoby do przeprowadzenia zajęć.

6. Organizator gwarantuje, że dysponuje odpowiednim zakresem praw własności przemysłowej, w tym w szczególności praw autorskich do tekstów, grafik i innych treści, publikowanych w Serwisie. Organizator ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z wykorzystaniem jakichkolwiek treści z naruszeniem ich praw. Organizator zobowiązuje się zwolnić Kidos z tytułu jakichkolwiek roszczeń skierowanych z tytułu przedmiotowych naruszeń.

7. Organizatorzy samodzielnie mogą zmieniać i uaktualniać informacje o swoich zajęciach, w tym informacje o dostępności zajęć i warunkach uczestnictwa w zajęciach poprzez swoje Konto.

8. W ramach świadczonych Usług, w razie dostrzeżenia takiej potrzeby, Kidos może zaproponować Organizatorowi wprowadzenie określonych zmian w publikowanych w Serwisie treściach. Sugestie zmian nakierowane będą na wyeliminowanie nieprawidłowości w informacjach (np. literówek lub błędów gramatycznych), jak też na zwiększenie atrakcyjności przekazu. Organizator zostanie poinformowany o proponowanych zmianach poprzez wiadomość mailową. Brak sprzeciwu, co do danej propozycji zmiany w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na Koncie propozycji zmiany uważany będzie za jej akceptację przez Organizatora, co upoważniać będzie Kidos do jej samodzielnego wprowadzenia (w imieniu Organizatora). Ewentualny sprzeciw powinien zostać przekazany Kidos drogą mailową na adres lp.sodik@tkatnok. Identycznie, Organizator może poinformować o akceptacji zmiany przed upływem terminu na sprzeciw.

9. Informacje o Organizatorze nie mogą zawierać żadnych numerów telefonu, ani faksu lub adresu e-mail (w tym Skype), witryny/aplikacji/platformy mediów społecznościowych (w tym Twittera i Facebooka), z bezpośrednimi odniesieniami do Organizatora lub jego stron internetowych, aplikacji, platform, narzędzi lub innych urządzeń, bądź stron internetowych, aplikacji, platform, narzędzi lub innych urządzeń stron trzecich. Kidos zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia informacji naruszających powyższe ograniczenie (w całości lub stosownej części).

10. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia za pośrednictwem serwisu sprzedaży wejść na swoje zajęcia w możliwe najbardziej atrakcyjnych cenach, co oznacza, że ceny zajęć publikowane w Serwisie nie powinny być wyższe niż ceny oferowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora lub na innych stronach internetowych, czy też platformach zakupowych (ograniczenie dotyczy wyłącznie sprzedaży on-line). W przypadku stwierdzenia przez Kidos naruszenia wskazanego w niniejszym pkt zobowiązania, Kidos uprawniony będzie do wezwania Organizatora do usunięcia naruszenia w terminie 3 dni (liczonych od daty doręczenia wezwania), a po bezskutecznym upływie tego terminu – do wypowiedzenia umowy. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy we wskazanym trybie będzie możliwe w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu wskazanego w zdaniu poprzednim terminu. Do skutków wypowiedzenia umowy zastosowanie znajdzie §18 pkt 4 Regulaminu.

§6 Zakup wejść na zajęcia

1. Zakup wejścia na zajęcia następuje za pośrednictwem Konta Klienta.

2. Klientowi po dokonaniu przez niego wyboru zajęć przedstawiane jest podsumowanie informacji o zakupie, zawierające: dane Organizatora, warunki realizacji danych zajęć, wysokość ceny oraz sposób jej zapłaty. Warunkiem skuteczność zakupu jest kliknięcie przez Klienta przycisku „Potwierdzam i płacę”, a następnie dokonanie płatności całości ceny.

3. Płatność ceny następuje wyłącznie za pośrednictwem usługi „Przelewy24”.

4. Warunki świadczenia usługi „Przelewy24” dostępne są na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

5. Organizator upoważnia Kidos do przyjmowania należnych mu świadczeń pieniężnych od Klientów (z tytułu umów na uczestnictwo w zajęciach zawieranych za pośrednictwem Serwisu). W związku z niniejszym, płatność dokonywana będzie na rachunek bankowy Kidos.

6. Po skutecznym dokonaniu zakupu Klient otrzyma wiadomość e-mail z numerem rezerwacji.

7. Organizator otrzyma mailowe zawiadomienie o każdej sprzedanej za pośrednictwem Serwisu wejściówce na zajęcia, które to zawiadomienie będzie zawierać: nazwę zajęć, datę zajęć, liczbę zakupionych wejściówek, imię i nazwisko Klienta oraz jego numer telefonu. Kidos nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji oraz danych podanych przez Klientów. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator regularnie (nie rzadziej niż raz dziennie) powinien sprawdzać w ramach swojego Konta status sprzedanych wejściówek.

8. Odsprzedaż lub udostępnienie (numeru) rezerwacji innym osobom jest niedopuszczalne.

§7 Anulowanie zakupu zajęć i odstąpienie od umowy

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego - Klienci, którzy dokonali zakupu wejścia na dane zajęcia za pośrednictwem Serwisu, uprawnieni są do anulowania zakupu w terminie wyznaczonym przez Organizatora, jednak nie krótszym niż 2 (dwie) godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia zakupionych zajęć. W przypadku zajęć kilkudniowych (półkolonie), Klient ma prawo do anulowania zakupu zajęć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą pierwszego dnia takich zajęć.

2. Po upływie ww. terminów uprawnienie do anulowania zakupu wygasa.

3. Anulowanie zakupu dokonane powinno nastąpić za pośrednictwem Konta Klienta, o czym Organizator jest niezwłocznie informowany (poprzez wiadomość mailową na adres podany przy rejestracji).

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do anulowania zajęć:

4.1. Umowa na uczestnictwo w danych zajęciach będzie uznana za niezawartą.

4.2. Klientowi zostanie zwrócona całość dokonanej płatności za anulowane zajęcia.

5. Niezależnie od uprawnienia do anulowania zakupu, o ile takie ma to podstawę w obowiązujących przepisach prawa, Klient może być uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – przy tym:

5.1. Zgodnie z art. 38 pkt 12) ww. Ustawy Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

5.2. Dopełnienie formalności związanych z zapewnieniem Klientowi możliwości skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na Organizatorze.

6. Organizatorowi nie przysługują względem Kidos jakiekolwiek roszczenia związane ze skorzystaniem przez Klienta z prawa do anulowania zakupu lub ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

§8 Realizacja zajęć

1. Przed rozpoczęciem zajęć Klient powinien okazać Organizatorowi rezerwację.

2. Organizator zobowiązany jest do określenia warunków realizacji zajęć w opublikowanej w Serwisie informacji o zajęciach. Warunki te (wg stanu na moment zakupu danych zajęć przez Klienta) będą miały charakter wiążący dla Organizatora i Klienta, chyba, że będą one sprzeczne z prawem lub strony (Organizator i Klient) postanowią zgodnie inaczej.

3. Przy realizacji zajęć, Organizator może korzystać z pomocy osób trzecich (podwykonawców, etc.). Organizator gwarantuje, że osoby zaangażowane w realizację zajęć będą posiadać stosowane kwalifikacje i doświadczenie. Organizator ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania ww. osób jak za własne działania lub zaniechania.

4. Zajęcia przeprowadzane są na wyłączny koszt i ryzyko Organizatora.

5. Jak już wskazano w §2 Regulaminu, Kidos nie jest stroną umowy na świadczenie usług w zakresie realizacji zajęć, która to jest zawierana pomiędzy Organizatorem i Klientem. W związku z niniejszym, Kidos nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem wskazanej umowy przez Organizatora lub Klienta.

6. Jeżeli z winy Organizatora zajęcia nie odbędą się, a Organizator nie poinformuje o tym Klientów (którzy zakupili wejście na dane zajęcia) na co najmniej pełną godzinę zegarową przed rozpoczęciem zajęć, wówczas Organizator zobowiązany jest zapłacić na rzecz Kidos karę umowną w wysokości wynagrodzenia przysługującego Organizatorowi za dane zajęcia od Klienta(ów), którzy zakupili udział w nieprzeprowadzonych zajęciach (np. na zajęcia były zapisane 2 osoby, za które Organizator miał otrzymać łączne wynagrodzenie 60 zł. Zajęcia się nie odbywają, a Organizator o tym nie poinformował, czyli kara umowna wynosi 60 zł). Kara umowna powinna być płatna w terminie 7 dni od dnia, w którym zajęcia miały się odbyć. Organizator zgadza się na potrącenia kary umownej z sumą płatności należną Organizatorowi, o której mowa w §10 pkt 6 Regulaminu. Kary umowne w danym okresie rozliczeniowym nie mogą przekroczyć wynagrodzenia przysługującego Organizatorowi (od Klientów) w danym okresie rozliczeniowym. Kidos uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość kary umownej. Niezależnie od ww. kary umownej, Organizator zobowiązuje się do zwrotu Klientowi dokonanej przez niego płatności za wejście na nieodbyte zajęcia.

§9 Opinie o zajęciach

1. Klienci, którzy zakupili dane zajęcia za pośrednictwem Serwisu, mogą komentować i oceniać zajęcia oraz Organizatorów.

2. Kidos ma prawo do zamieszczania w Serwisie otrzymanych od Klientów komentarzy i ocen.

3. Kidos nie będzie dokonywać edycji w otrzymanych komentarzach i ocenach.

4. Kidos jest jedynie dystrybutorem (bez obowiązku weryfikacji) komentarzy/oceny.

5. Niezależnie od powyższego, Kidos dołoży starań, aby monitorować i przeglądać opinie Klientów pod kątem nieprzyzwoitości lub podawania danych personalnych. Kidos ma prawo do usuwania komentarzy zawierających treści nieprzyzwoite lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.

6. Kidos nie będzie podejmować dyskusji, negocjacji ani korespondencji z Organizatorem w odniesieniu do (treści lub konsekwencji publikacji bądź dystrybucji) opinii Klientów, chyba że te zawierać będą treści nieprzyzwoite lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.

7. Klient przyznaje Kidos niewyłączną, w pełni bezpłatną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści, które Klient zamieszcza w Serwisie (w szczególności komentarzy, grafik i zdjęć), w szczególności na korzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie lub wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług lub promocją Serwisu.

§10 Wynagrodzenie Kidos

1. Klienci poza ceną zajęć nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat z tytułu korzystania z Serwisu.

2. Organizatorzy zobowiązani są do zapłaty na rzecz Kidos prowizji, w wysokości określonej przez Kidos i danego Organizatora w umowie, o której mowa w §4 pkt 2.1 Regulaminu.

3. Zasady naliczana prowizji Kidos:

3.1. Prowizja naliczana jest na bieżąco.

3.2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

3.3. W przypadku, gdy Usługi będą świadczone w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego, okresem rozliczeniowym będzie stosowna część miesiąca kalendarzowego.

3.4. Prowizja naliczana jest od każdej płatności za zajęcia, rozpoczęte w danych miesiącu. W przypadku zajęć kilkudniowych (np. półkolonie) lub odbywających się cyklicznie, prowizja jest naliczana na zajęciach, których pierwszy dzień rozpoczął się w danym miesiącu.

3.5. Prowizja, w wartości netto, naliczana jest od wartości brutto płatności za zajęcia.

3.6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do anulowania zakupu (§7 Regulaminu) Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty prowizji z tytułu anulowanych zajęć.

4. Organizator poprzez swoje Konto ma stały dostęp do informacji o aktualnej wysokości prowizji należnej Kidos oraz sposobie jej wyliczenia. Reklamacje w tym zakresie powinny być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: lp.sodik@tkatnok wraz z podaniem stosowanego uzasadnienia.

5. Prowizja będzie płatna po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Kidos. Faktura VAT będzie przekazywana Organizatorowi drogą elektroniczną na wskazany w ramach Konta adres e-mail Organizatora.

6. Prowizja będzie płatna, co do zasady, poprzez jej potrącenie z sumy płatności za zajęcia zakupione przez Klientów u Organizatora i rozpoczęte w danym okresie rozliczeniowym, która to będzie przekazywana Organizatorowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Organizator wyraża zgodę na dokonanie powyższego umownego potrącenia (bez konieczności wymagalności obu kompensowanych roszczeń). Wskazana w poprzednim zdaniu suma płatności, po pomniejszeniu o prowizję Kidos, będzie przekazywana na wskazany w umowie, o której mowa w §4 pkt 2.1 Regulaminu, rachunek bankowy Organizatora.

§11 Działania promocyjne Kidos

1. W celu zwiększenia atrakcyjności zakupów za pośrednictwem Serwisu, Kidos może podjąć decyzję o udzieleniu Klientom rabatu na określone zajęcia, oferowane przez danego Organizatora.

2. Udzielenie rabatu polegać będzie na zmniejszeniu publikowanej w Serwisie ceny danych zajęć, z jednoczesnym pokryciem przez Kidos na rzecz Organizatora różnicy w cenie podstawowej i cenie pomniejszonej („rabat”). Suma rabatów należnych za dany okres rozliczeniowy będzie wypłacana Organizatorowi wraz z sumą płatności dokonanych przez Klientów za „zrabatowane” zajęcia, zakupione przez Klientów u Organizatora, które rozpoczęły się w danym okresie rozliczeniowym.

3. O terminach i kwotach udzielanych rabatów decyduje samodzielnie Kidos.

4. W celu umożliwiania Kidos prowadzenia dodatkowych działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie popularności i atrakcyjności Serwisu:

4.1. Organizator udziela Kidos niewyłącznej, w pełni bezpłatnej, zbywalnej i obejmującej prawo do udzielania sublicencji, światowej licencji zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści, które Organizator zamieszcza w Serwisie, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) tłumaczenia, przystosowywania (w tym modyfikacji szablonu), zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach komputerowych lub Internecie;
f) wprowadzanie utworu do pamięci komputerów oraz systemów, którymi dysponuje Zamawiający;
g) przekształcania formatu utworu na dowolny inny format;
h) dokonywania skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji, w tym modyfikowania całości lub części utworu, wprowadzania jakichkolwiek zmian.

4.2. Kidos może udzielać podlicencji, udostępniać, ujawniać i oferować Informacje o Organizatorze i zajęciach, udostępnianych przez Organizatora na Stronie za pośrednictwem lub we współpracy z stronami internetowymi, aplikacjami, platformą, narzędziami lub innymi urządzeniami firm stowarzyszonych i/lub stron trzecich („Platformy Stron Trzecich”). W żadnym wypadku Kidos nie jest odpowiedzialny wobec Organizatora za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony jakichkolwiek Platform Stron Trzecich. Jedynym zadośćuczynieniem dla Organizatora w odniesieniu do takich Platform Stron Trzecich jest (i) zażądanie od Kidos (który ma takie prawo, a nie obowiązek) wyłączenia i rozłączenia z taką Platformą Stron Trzecich lub (ii) rozwiązania niniejszej umowy. Każde takie działanie jest zgodne z warunkami niniejszej Umowy. Celem wyjaśnienia wątpliwości wskazuje się, że zawieranie umów uczestnictwa w zajęciach (pomiędzy Organizatorem a Klientami) będzie możliwe jedynie przez Serwis, chyba że Organizator postanowi inaczej.

4.3. Kidos jest uprawniony do promowania Organizatora i jego zajęć przy użyciu nazwy (nazw) Organizatora w marketingu online, w tym w marketingu e-mailowym i/lub w reklamach typu pay-per-click (PPC). Kidos prowadzi tego rodzaju kampanie marketingowe online na własny koszt i według własnego uznania.

5. Kidos może zaproponować Organizatorowi także inne działania promocyjne.

§12 Wyłączenie odpowiedzialności Kidos

1. Oprócz innych ograniczeń odpowiedzialności ujętych w Regulaminie, Kidos nie odpowiada za:

1.1. funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Klientów za pośrednictwem usługi „Przelewy24”,

1.2. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu,

1.3. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Serwisie przez Organizatorów lub Klientów oraz przekazywanych pomiędzy tymi podmiotami za pośrednictwem Serwisu,

1.4. szkody spowodowane przez Organizatorów lub Klientów w związku z funkcjonowaniem Serwisu lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,

1.5. szkody spowodowane przez Organizatorów lub Klientów przez naruszenie praw osób trzecich,

1.6. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,

1.7. szkody poniesione przez Organizatorów w związku z prawidłowym lub niezależnym od Kidos zablokowaniem Konta,

1.8. niepoprawności cen produktów wprowadzonych do Serwisu przez Organizatorów.

2. Ograniczenia odpowiedzialność Kidos nie mają zastosowania w zakresie, w jakim takie postanowienie byłoby niezgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§13 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane przez Klientów i Organizatorów w miejscach do tego przeznaczonych, Kidos przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorom ujawniane są dane osobowe Klientów i ich podopiecznych (uczestników zajęć) jedynie w celach związanych z przeprowadzaniem zakupu wejścia na zajęcia oraz ich późniejszej realizacji, a także w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

3. Organizator zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących Klientów i ich podopiecznych (uczestników zajęć), które otrzymał od Kidos w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę osoby, której dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Organizatora prowadzonej poza Serwisem.

4. Organizator wraz z umową, o której mowa w §4 pkt 2.1 Regulaminu zawiera z Kidos umowę na przetwarzanie danych osobowych. Przekazanie podpisanego przez Organizatora egzemplarza takiej umowy stanowi warunek podpisania przez Kidos umowy z §4 pkt 2.1 Regulaminu. Wzór umowy o przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§14 Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Organizator lub Klient może zgłosić reklamację w zakresie świadczenia przez Kidos usług drogą elektroniczną. W reklamacji należy podać opis zaistniałego problemu.

2. Reklamacje składane są przy wykorzystaniu Konta lub pocztą elektroniczną (na adres: lp.sodik@tkatnok ).

3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych.

§15 Rozwiązywanie sporów pomiędzy Kidos a Klientami

1. Prawem właściwym dla umowy o świadczeni usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientami i Kidos, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Kidos w ramach Serwisu jest prawo polskie

2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Kidos w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Kidos oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach.

4. Klient jako konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

4.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

4.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Kidos;

4.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Kidos, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów).

5. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Kidos wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Klient może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

§16 Rozwiązywanie sporów pomiędzy Organizatorami a Klientami

1. Z uwagi na fakt, iż Kidos nie będzie stroną umów, przedmiotem których jest realizacji zakupionych zajęć, zawartych za pośrednictwem Serwisu, spory związane z takimi umowami powinny być rozstrzygane bezpośrednio pomiędzy ich stronami (Organizatorami i Klientami).

2. Niezależnie od powyższego, w razie powstania sporu pomiędzy Organizatorem a Klientem, Kidos może podjąć próbę w doprowadzeniu do polubownego rozwiązania sporu, co jednak w żadnym wypadku nie może być uznane za przyjęcie na siebie całości lub jakiejkolwiek części odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora lub Klienta. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, może być on rozwiązany przez organy państwowe, zgodnie z zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§17 Rozwiązywanie sporów pomiędzy Kidos a Organizatorami

1. Prawem właściwym dla umowy o świadczeni usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientami i Organizatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Kidos jest prawo polskie

2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Kidos w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Kidos.

§18 Zakończenie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana z Kidos ma charakter bezterminowy.

2. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą z Kidos poprzez wiadomość email zawierającą oświadczenie o wypowiedzeniu, skierowaną na adres: lp.sodik@tkatnok . Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni. W tym czasie, Klient nie będzie mógł dokonywać w Serwisie nowych zakupów. Po upływie okresu wypowiedzenia, korzystanie z wypowiedzianego Konta nie będzie możliwe.

3. W zakresie umowy zawartej pomiędzy Kidos a Organizatorem, każdy z tych podmiotów może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. W okresie wypowiedzenia Organizator nie będzie mógł dokonywać w Serwisie publikacji nowych informacji o zajęciach. Po upływie okresu wypowiedzenia, korzystanie z wypowiedzianego Konta stanie się niemożliwe, co nastąpi jednak nie wcześniej niż do zakończenia rozliczenia stron z umowy.

4. W przypadku istotnego naruszenia przez Organizatora lub Klienta postanowień niniejszego Regulaminu (w szczególności w zamieszczaniu w Serwisie treści naruszających prawo, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, jak też w przypadku otrzymania przez Kidos informacji, że Organizator narusza prawo przy prowadzenia lub oferowaniu zajęć) Kidos uprawniony jest do zablokowania Konta danego Organizatora lub Klienta. W okresie zablokowania Konta, Klient nie będzie mógł dokonywać nowych zakupów, jak też publikować nowych opinii o Organizatorach lub zajęciach, Organizator z kolei – nie będzie mógł zamieszczać nowych informacji o zajęciach. W przypadku gdyby, czasowe zablokowanie Konta (maksymalnie do 7 dni) nie wpłynęło pozytywnie na działania Organizatora/Klienta, Kidos uprawniony będzie do rozwiązana umowy za wypowiedzeniem, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. W zakresie skutków wypowiedzenia zastosowanie znajdą poprzednie dwa punkty Regulaminu.

§19 Postanowienia dodatkowe

1. Zabronione jest odsprzedawanie lub udostępnianie treści i zawartości Serwisu oraz jego poszczególnych stron– bez uprzedniej zgody Kidos. Organizatorzy mogą przy tym umieszczać przekierowania do Serwisu oraz informować o współpracy z Kidos.

2. W treści umowy, o której mowa w §4 pkt 2.1 Regulaminu, Organizator i Kidos mogą postanowić o zmianie określonych postanowień Regulaminu na potrzeby pośrednictwa w sprzedaży zajęć danego Organizatora. W przypadku, gdyby taka zmiana miała wpływ na prawa lub obowiązki Klientów, informacja o niniejszym będzie publikowana wraz z informacją o zajęciach oferowanych przez Organizatora (którego dotyczy zmiana Regulaminu). Zakup zajęć z oferty takiego Organizatora oznaczać będzie zaakceptowanie przez Klienta przedmiotowej zmiany Regulaminu.

3. Kidos zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości praw i obowiązków Kidos związanych z prowadzeniem Serwisu oraz realizacją na rzecz Organizatorów i Klientów Usług, na rzecz podmiotu trzeciego. Organizatorzy oraz Klienci, akceptując niniejszy Regulamin, wyrażają jednocześnie zgodę na przedmiotowe przeniesienie praw i obowiązków. Organizatorzy i Klienci zostaną niezwłocznie powiadomieni o przeniesieniu praw i obowiązków, drogą elektroniczną stosownymi wiadomościami e-mail.

4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

5. Organizator nie może przenieść swoich praw i obowiązków z umowy zawartej z Kidos bez uprzedniej zgody Kidos wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

6. Kidos jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Kidos. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. Organizator i Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianach i możliwości ich akceptacji. Za akceptację uważa się również pierwszą czynność dokonaną przez Organizatora/Klienta w Serwisie, po wejściu w życie zmian jeśli Organizator lub Klient do tego czasu nie sprzeciwili się zmianie. W przypadku braku akceptacji zmian, Organizator/Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Kidos (poprzez: lp.sodik@tkatnok ). W skutek braku akceptacji zmian, umowę zawartą z Kidos uważa się za wypowiedzianą. Postanowienia §18 pkt 2 (Klienci) lub pkt 3 (Organizatorzy) znajdują odpowiednie zastosowanie.

logo firmy Kidos.pl
logo portalu facebook
Chcę otrzymywać informację o nowych zajęciach i promocjach
Współpraca z uczelniami